Do preferowanych kierunków badań w Instytucie należą:

 1. Teoretyczne podstawy informatyki
  • prace nad teorią procesów obliczeniowych, obejmujące między innymi uniwersalne modele obliczeń równoległych, teorią algorytmów równoległych i metody wyszukiwania minimalnych, doskonałych funkcji mieszających, jak również metody oceny algorytmów całkowania,
  • prace nad teorią systemów przetwarzania informacji, obejmujące między innymi podstawy ich projektowania, modelowanie i ocenę ich wydajności i efektywności, zagadnienia nieklasycznych architektur systemów komputerowych oraz algorytmy i systemy modelowania układów dynamicznych,
  • prace nad teorią systemów ewolucyjnych i jej zastosowanie w informatyce, algorytmy genetyczne,
  • prace nad teorią systemów informatycznych (skupionych i rozproszonych), obejmujące między innymi systemy ekspertowe i doradcze, przemysłowe systemy dyspozytorskie, w tym metody wnioskowania, modyfikacji i ochrony zbiorów danych oraz metod przekształcania różnych form reprezentacji danych (fonicznych, graficznych) i rozpoznawania obrazów, w tym oceny wydajności tych metod.
  • prace nad teorią bezpieczeństwa i ochrony danych w sieciach i systemach komputerowych.
 2. Oprogramowanie
  • rozwój metod projektowania i tworzenia oprogramowania, animacja i wizualizacja programów, tworzenie prezentacji multimedialnych,
  • rozwój metod i tworzenie oprogramowania do przetwarzania języków naturalnych w szczególności do tłumaczenia wypowiedzi z języka migowego i na język migowy,
  • tworzenie elementów i kompletowanie oprogramowania narzędziowego i nowoczesnych środowisk programistycznych,
  • rozwój metod programowania sterowników przemysłowych,
  • rozwój metod modelowania i związanych z nimi programowych narzędzi do oceny efektywności pracy sieci komputerowych.
 3. Bazy danych
  • rozwój metod projektowania struktury logicznej relacyjnych baz danych,
  • prace nad językami zapytań oraz preprocesorami tych języków,
  • opracowanie metod oceny własności systemów zarządzenia bazami danych,
  • integracja baz danych w heterogenicznym środowisku sieci komputerowych,
  • prace nad kontrolą integralności i ochroną danych w rozproszonych bazach danych,
  • prace nad wykorzystaniem i rozwojem hurtowni danych.
 4. Projektowanie i konstrukcja sprzętu informatycznego
  • metody syntezy i analizy układów cyfrowych,
  • algorytmy symulacji układów cyfrowych i analogowych,
  • metody projektowania i konstrukcji systemów mikroprocesorowych, sterowników, modułów akwizycji obrazów i procesorów wstępnego przetwarzania obrazów, modułów akwizycji i generacji dźwięku,
  • kompilacji krzemowej w komputerowym wspomaganiu projektowania układów VLSI,
  • testowanie systemów cyfrowych.
 5. Podstawy i metody tworzenia sieciowych środowisk komputerowych
  • prace związane z architekturą sieci komputerowych i bezprzewodowych segmentów sieci, w tym sieci przemysłowych,
  • postawy teoretyczne i narzędzia do implementacji i testowania protokołów komunikacyjnych w sieciach komputerowych,
  • modelowanie i ocena wydajności sieci komputerowych,
  • współbieżna realizacja algorytmów w sieciach komputerowych,
  • opracowanie narzędzi tworzących środowisko umożliwiające prowadzenie obliczeń równoległych w komputerowych systemach sieciowych,
  • rozproszone systemy operacyjne i rozproszone bazy danych,
  • rozproszona realizacja zada? w złożonych procesach wyszukiwania w bazach danych.
  • bezpieczeństwo sieci komputerowych

Problematyka badawcza Instytutu obejmuje badania podstawowe, rozwojowe i stosowane w zakresie większości istotnych problemów teoretycznych, programowych i sprzętowych decydujących o kierunkach rozwoju informatyki.

Prace dydaktyczne i naukowo-badawcze są prowadzone w 5 zakładach.

 1. Zakład Teorii Informatyki prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie podstaw informatyki, architektury komputerów, baz danych, modelowania cyfrowego i metod numerycznych. Najważniejsze problemy badawcze rozwijane w Zakładzie to: teoretyczne podstawy projektowania struktur i systemów komputerowych, podstawy nieklasycznych systemów informatyki ze szczególnym uwzględnieniem informatyki genetycznej, przetwarzanie równolegle, podstawy projektowania struktury logicznej relacyjnych baz danych, integracja baz danych w sieciach komputerowych, obiektowe bazy danych, rozproszone bazy danych, hurtownie danych, języki zapyta? i preprocesory tych języków, podstawy modelowania komputerowego, rozproszone przetwarzanie w sieciach komputerowych.
 2. Zakład Urządzeń Informatyki prowadzi zajęcia dydaktyczne w zakresie: budowy maszyn cyfrowych, urządzeń zewnętrznych, teleinformatyki, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, systemów CAD, systemów rozpoznawania obrazów, sieci przemysłowych, kodowania i kompresji danych, bezpieczeństwa i ochrony danych. Do najważniejszych problemów badawczych rozwijanych w Zakładzie należą: metody rozpoznawania obrazów, symulacja bloków funkcjonalnych MC, zasady projektowania sterowników przemysłowych, sposoby projektowania struktur VLSI, zasady budowy i oprogramowania sieci komputerowych.
 3. Zespół Oprogramowania prowadzi zajęcia dydaktyczne dotyczące języków programowania (Pascal, C, C++, Java, Prolog), metod i technik programowania (inżynieria programowania), projektowanie obiektowe, analizy algorytmów, środowisk programowych (w tym WINDOWS), programowania współbieżnego. Do najważniejszych tematów badawczych prowadzonych w Zespole należą: metody i algorytmy obliczeń równoległych i ich realizacja w systemach transputerowych, animacja algorytmów, konstrukcja translatorów. Zespół realizuje badania w ramach grantów KBN - ostatnio związane z tłumaczeniem tekstów w języku polskim na język migowy.
 4. Zakład Mikroinformatyki i Teorii Automatów jest odpowiedzialny za kształcenie studentów kierunku Informatyka w zakresie teorii automatów cyfrowych, arytmetyki systemów cyfrowych, konstrukcji urządzeń? cyfrowych, mikroinformatyki i programowania w językach symbolicznych. W tych dziedzinach prowadzone s? prace naukowo-badawcze w ramach systemu grantów KBN i na zlecenia zewnętrzne. Najistotniejsze problemy badawcze rozwijane w Zakładzie to: analiza i synteza układów cyfrowych, komputerowe wspomaganie projektowania i uruchamiania systemów cyfrowych, oprogramowanie dydaktyczne z zakresu arytmetyki systemów cyfrowych, teorii automatów i mikroinformatyki, konstrukcja informatycznych systemów wizualizacji i kontroli sieci przemysłowych, multimedialnych systemów zdalnego nadzoru, przetwarzanie obrazów, konstrukcja i badanie bezprzewodowych systemów sieci komputerowych.
 5. Zakład Teorii i Projektowania Systemów Komputerowych prowadzi zajęcia dydaktyczne i prace badawcze z zakresu: systemów operacyjnych (DOS, UNIX, MS WINDOWS), oprogramowania narzędziowego, przetwarzania tekstów i oceny wydajności systemów komputerowych oraz systemów ekspertowych i doradczych, metodologii projektowania, implementacji w różnych środowiskach sprzętowo-programowych, testowania i oceny efektywności systemów komputerowych, analizy istniejących i syntezy oryginalnych mechanizmów w środowiskach operacyjnych i sieciowych ukierunkowanych na akwizycją, przesyłanie, przetwarzanie, gromadzenie prezentacją informacji multimedialnej., programowych i sprzętowych mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych (technologia FireWall).Metody analityczne i narzędzia programowe (służące do rozwiazywania modeli w postaci sieci kolejkowych) dla modelowania i oceny efektywności współczesnych sieci komputerowych o zintegrowanych usługach. Zakład realizuje także badania w ramach systemu grantów KBN i na zlecenie różnych instytucji oraz jednostek gospodarczych. Badania te dotyczą m.in. stacji roboczych ukierunkowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych (ruchowo i wzrokowo), a także technologii i rozwiązań tzw. kiosków informatycznych instalowanych np. w punktach o dużej liczbie interesantów (np. dworzec PKP, PKS, halę urzędów miast itp.).