Instytut Informatyki stworzony przez członka rzeczywistego PAN prof. zw. dr inż. Stefana Węgrzyna, korzeniami swymi sięga do byłej Katedry Podstaw Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym, w której to w 1956 roku powstał Zakład Teorii Regulacji. Kierownictwo Zakładu powierzono dr inż. Stefanowi Węgrzynowi. Zakład rozwijał teorię układów automatycznej regulacji oraz podstawy budowy aparatury regulacyjnej i pomiarowej.

18 października 1961 roku Zakład Teorii Regulacji został przekształcony w Katedrę i równocześnie na Wydziale Elektrycznym utworzono oddział Automatyki kształcący magistrów inżynierów elektryków o specjalności Automatyka.

W dniu 30 grudnia 1963 roku Katedra Teorii Regulacji została włączona do nowopowstałego Wydziału Automatyki. Prowadzone w katedrze intensywne prace badawcze i zajęcia dydaktyczne obejmujące początkowo teorię regulacji, dynamikę układów elektrycznych i elektromechanicznych w miarę upływu lat zaczęły obejmować nowe zagadnienia takie jak technika analogowa, technika cyfrowa, maszyny cyfrowe, układy peryferyjne maszyn cyfrowych, programowanie maszyn cyfrowych i systemy automatyki kompleksowej. Rozwój informatyki w świecie, nowe inwestycje i modernizacja przemysłu naszego województwa spowodowały, że zagadnienia związane z kompleksowymi systemami sterowania jak równie? zagadnienia czysto informatyczne związane z konstrukcją i oprogramowaniem maszyn cyfrowych stały się podstawowym obszarem działalności naukowej i dydaktycznej instytutu. To były autentyczne początki informatyki rozumianej jako odrębna dyscyplina nauki na naszej uczelni. Znalazło to odzwierciedlenie w zmianie nazwy Wydziału, który to od 23.06.1972 roku nazywał się Wydziałem Automatyki i Informatyki, jak również w powołaniu Informatyki jako nowego kierunku studiów w polskich szkołach wyższych.

W dniu 18 wrzenia 1975 roku powołano w Politechnice Śląskiej Instytut Informatyki Czasu Rzeczywistego, który kontynuował kształcenie studentów na tym nowym kierunku studiów.

W 1977 r. władze Uczelni dokonują reorganizacji Wydziału Automatyki i Informatyki. W wyniku tego następuje zintegrowanie Instytutu Informatyki Czasu Rzeczywistego (kierowanego przez prof. S. Węgrzyna) z częścią Instytutu Automatyki Przemysłowej i Pomiarów (kierowanego przez prof. J. Siwińskiego). Umożliwiło to stworzenie jednorodnej, silnej bazy naukowej i dydaktycznej dobrze przygotowanej do prowadzenia prężnie rozwijającego się kierunku studiów - Informatyki. Stan ten utrzymywał się do 1984 r., kiedy to Wydział przyjął nazwę Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki, a w oparciu o uchwałą Rady Wydziału Instytut Informatyki Czasu Rzeczywistego otrzymał nazwę Instytutu Informatyki, bardziej odpowiadającą profilowi jego aktualnej działalności. Do 1995 roku dyrektorem Instytutu Informatyki był prof. zw. dr inż. Stefan Węgrzyn. W latach 1995 - 2000 dyrektorem Instytutu Informatyki był prof. dr hab. inż. Andrzej Grzywak. W tym okresie intensywnie rozwijana była problematyka baz danych, sieci komputerowych i bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Od września 2000 r. dyrektorem Instytutu Informatyki jest prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski.