eu

Politechnika Śląska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Programowanie przez granie. Podniesienie umiejętności programistycznych poprzez tworzenie gier komputerowych dla młodzieży w wieku 13-16 lat.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji min. 90 os. (80M/10K) w wieku 13-16 lat uczących się na terenie gmin powiatu gliwickiego oraz między innymi miast Gliwice, Świętochłowice, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez organizację zajęć z programowania gier komputerowych w środowisku Unity na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki (AEI) Politechniki Śląskiej (PŚ) w Gliwicach. Przewiduje się, że projektem, który trwa od 01.09.2018 do 31.07.2020, zostanie objętych 120 (100M/20K) (tj. średnio 60 osób rocznie). Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego POWER w punkcie 3.1.1 poprzez wypromowanie młodzieży o wysokich kwalifikacjach merytorycznych, umiejętnościach praktycznych oraz doświadczeniu projektowym. Przyczynią się do tego poszczególne działania w ramach projektu, które umożliwią osiągnięcie celu poprzez realizację zajęć z: 1) podstaw programowania w języku C# 2) tworzenia gier w środowisku Unity, 3) zakresu pracy zespołowej i projektowej.

Młodzież objęta projektem nabędzie umiejętności teoretyczne oraz praktyczne z informatyki, rozumienia, kreatywności, innowacyjnego myślenia oraz uczenia się (zadanie 1 i 2), wykraczające poza program nauczania. Projekt będzie inspiracją do twórczego i krytycznego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji (zadanie 3), które pozwolą na kontynuowanie nauki na studiach lub podjęcie zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży informatycznej. Projekt ma zainteresować młodzież naukami technicznymi, a w szczególności informatyką poprzez innowacyjne formy nauki i obserwację procesu tworzenia gier. Przed rozpoczęciem projektu każdy uczestnik zostanie zobowiązany do rozwiązania testu kompetencyjnego z zakresu wiedzy informatycznej oraz komunikacji i pracy zespołowej, a weryfikacja zdobytych kompetencji w formie testu nastąpi po zakończeniu działań.

 

Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie zakłada rozpoczęcie udzielania wsparcia uczestnikom od 1 września 2018r. Zajęcia będą odbywać się zgodnie z harmonogramem na dany semestr w godzinach 9-13 w Sali LabDE na Wydziale AEI. Projekt został podzielony na 4 semestry, w ramach których zostaną zrealizowane następujące zadania:

Zadanie 1 - Realizacja zajęć z podstaw programowania w języku C#

Zadanie 2 - Realizacja zajęć z tworzenia gier komputerowych w środowisku Unity

Zadanie 3 - Realizacja zajęć z zakresu pracy zespołowej i komunikacji

 

Harmonogram I semestr

Harmonogram II semestr

Harmonogram II semestr - aktualizacja

Harmonogram III semestr

 

Budżet projektu

Całkowita wartość projektu: 232 617,00 PLN

Przyznane dofinansowanie: 225 638,49 PLN

w tym ze środków europejskich: 196 049,61 PLN

 

Załącznik nr1 Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr1a Obowiązek informacyjny
Załącznik nr2 Zgoda rodzica opiekuna prawnego
Załącznik nr3 Karta oceny
Załącznik nr4 Oświadczenie uczestnika projektu
Załącznik nr5 Formularz uczestnika projektu
Załącznik nr6 Deklaracja uczestnika
Załącznik nr7 Oświadczenie o rezygnacji

Regulamin UMO

Plakat